Regulamin Wydarzenia TEDxWarsaw 2021: Polaryzacja!

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki przebiegu oraz uczestnictwa w wydarzeniu artystycznym TEDx Warsaw 2021” (zwany dalej „Regulaminem”).
 2. Organizatorem wydarzenia artystycznego pod nazwą „TEDx Warsaw 2021: Polaryzacja!” (zwane dalej „Wydarzeniem”) jest Marek Zawada, prowadzący działalność pod firmą „Smartest Heads Marek Zawada” z siedzibą w Warszawie (00-815) przy ul. Siennej 86/126 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadającą NIP 5213105984 oraz REGON 147109817 (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Podczas Wydarzenia będą miały autorskie wystąpienia mówców – przygotowane specjalnie na to Wydarzenie - zgodnie z programem wydarzenia zamieszczonym na stronie https://tedxwarsaw.org. W trakcie wydarzenia odbędą się również performance’y artystyczne zgodnie z informacjami zamieszczonymi na stronie https://tedxwarsaw.org.

2. TERMIN I MIEJSCE

 1. Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2021 r. w Warszawie w Kinotece przy pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki) w godzinach 10:00 - 17:30.
 2. Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 (dalej jako „Koronawirus”), Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i/lub formuły Wydarzenia, jak również możliwość odwołania Wydarzenia, o czym każdy Uczestnik zostanie poinformowany w wiadomości mailowej lub za pośrednictwem fanpage Organizatora dostępnego pod adresem https://facebook.com/tedxwarsaw.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ PRZEBIEG WYDARZENIA

 1. Uczestnikami Wydarzenia mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które w dniu Wydarzenia:
  1. nie są osobami zakażonymi ani które podejrzewają u siebie/są podejrzewane o zakażenie Koronawirusem,
  2. nie przebywają na kwarantannie związanej z wystąpieniem zakażenia lub podejrzeniem zakażenia Koronawirusem,
  3. nie pozostają pod nadzorem epidemiologicznym.
 2. Warunkiem uczestnictwa jest:
  1. rejestracja na Wydarzenie za pośrednictwem portalu https://tedxwarsaw.exposupport.pl/,
  2. wniesienie opłaty za udział w Wydarzeniu w kwocie 250,00 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100),
  3. akceptacja niniejszego Regulaminu,
  4. otrzymanie potwierdzenia prawidłowego zarejestrowania na Wydarzenie.
 3. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.
 4. Organizator zastrzega sobie możliwość odmówienia wstępu na teren wydarzenia osobom, u których widoczne są symptomy wskazujące na możliwość zakażenia (kaszel, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie, podwyższona temperatura).
 5. Koszt wydarzenia dla uczestnika to 250 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych 0/100). Kwota pokrywa koszt uczestnictwa w wydarzeniu oraz bufet w trakcie jego trwania (napoje i przekąski). Płatności są realizowane za pośrednictwem platformy Przelewy24 zgodnie z regulaminem https://www.przelewy24.pl/regulamin.

4. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub kradzione podczas Wydarzenia.
 2. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowana jest Wydarzenie.
 3. Uczestnicy są ponadto zobowiązani do przestrzegania wszelkich środków bezpieczeństwa i higieny obowiązujących w związku z panującą pandemią Koronawirusa.
 4. Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu min. 1,5 metra z uwzględnieniem zasad publikowanych przez organy administracji (aktualne obostrzenia są publikowane na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia). W przypadku tworzenia się kolejki, dystans należy zwiększyć do 2 metrów.
 5. Uczestnik ma obowiązek samodzielnego wyposażenia się w materiały ochrony osobistej (maseczka, przyłbica lub inne środki ochraniające usta i nos) i ich stosowania przez cały czas przebywania na terenie Wydarzenia poprzez zakrycie ust i nosa. Brak stosowania się do tych reżimów spowoduje, że Uczestnik zostanie poproszony o zastosowanie się do powyższych obowiązków, a w przypadku dalszego uchylenia zostanie poproszony o opuszczenie terenu Wydarzenia.
 6. Przed wejściem na teren Wydarzenia konieczna jest dezynfekcja rąk, płyn do dezynfekcji dostępny jest na terenie Wydarzenia.
 7. Osoby obsługujące Wydarzenie są wyposażone w środki ochrony osobistej.
 8. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania wymogów i zasad obowiązujących na terenie wydarzenia, w tym do stosowania się do umieszczonych oznaczeń i tablic informacyjnych, a także do wykonywania poleceń osób obsługujących Wydarzenie.
 9. Widzowie zobowiązani są do zajmowania miejsc wskazanych przez osoby obsługujące Wydarzenie.
 10. Zaleca się zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego przy korzystaniu z toalet, tak w zakresie korzystania z samych pomieszczeń, jak i oczekiwania na dostęp do pomieszczeń (zachowanie 2 metrowego odstępu).

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator Wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.

6. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH I WIZERUNEK

 1. Administratorem pozyskanych danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. W sprawie swoich danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem następującego adresu e-mail: kontakt@tedxwarsaw.org.
 3. Na potrzeby rejestracji na Wydarzenie przetwarzane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W zależności od odpowiedzi, które Uczestnik udzieli w otwartych pytaniach w trakcie procesu rejestracji na Wydarzenie, Organizator może przewarzać także inne kategorie danych osobowych, niż te wskazane w zdaniu poprzednim.
 4. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych; RODO).
 5. Jednocześnie, dane osobowe Uczestników będą ewentualnie przetwarzane przez Organizatora w celu ewentualnego poinformowania służb sanitarnych o możliwości kontaktu z osobą zakażoną SARSCoV-2, w szczególności na podstawie poniżej wskazanych przepisów prawa:
  1. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  2. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.),
  3. wytyczne dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce opublikowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora, każdej osobie przysługują następujące prawa:
  1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  3. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. W celu realizacji praw wskazanych w ust. 6 powyżej, należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail wskazanego w ust. 2 powyżej.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak zgody na ich podanie wyklucza możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu.
 9. Dane osobowe zebrane przez Organizatora będą nie podlegały profilowaniu.
 10. Organizator może przekazać dane osobowe Uczestników podmiotom współpracującym z Organizatorem w celu organizacji Wydarzenia.
 11. Biorąc udział w wydarzeniu Uczestnik wyraża zgodę na uwiecznienie i wykorzystanie jego wizerunku poprzez wykonanie zdjęć lub materiału wideo, które posłużą do komunikacji przygotowywanej i publikowanej przez Organizatora po Wydarzeniu. Zgoda na wykorzystanie wizerunku może zostać odwołana poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: legal@tedxwarsaw.org.

 

7. REKLAMACJE

 1. Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji w przypadku w związku z przebiegiem lub jakością Wydarzenia.
 2. Reklamacje powinny być kierowane mailowo na adres kontakt@tedxwarsaw.org w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę złożenia reklamacji.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię, nazwisko, adres e-mail Uczestnika zgłaszającego reklamację oraz dokładny opis zdarzenia stanowiącego jej podstwę.
 4. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 7 dni od jej otrzymania i przekaże Uczestnikowi odpowiedź na adres, z którego została złożona.

8. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W WYDARZENIU

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Wydarzeniu najpóźniej na 7 dni przed datą jego przebiegu.
 2. W celu rezygnacji z udziału w Wydarzeniu Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem adresu kontakt@tedxwarsaw.org, podając:
  1. swoje imię i nazwisko,
  2. numer rachunku bankowego, na który zostanie zrealizowany zwrot opłaty za uczestnictwo w Wydarzeniu,
  3. oświadczenie o rezygnacji z udziału w Wydarzeniu.
 3. Organizator uwzględni jedynie te rezygnacje, które będą zgodne z ust. 1 powyżej i zostaną złożone w sposób wskazany w ust. 2 powyżej.
 4. W przypadku prawidłowo złożonej rezygnacji, Organizator zwróci Uczestnikowi kwotę opłaty pomniejszoną o wysokość prowizji platformy Przelewy24 (1.9%). Zwrit za udział w Wydarzeniu zostanie dokonany na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 2 lit. b powyżej.
 5. Prawo uczestnictwa w Wydarzeniu nie może być przeniesione – odpłatnie lub nieodpłatnie – na inną osobę fizyczną lub prawną.

9. ODWOŁANIE WYDARZENIA

W przypadku konieczności odwołania Wydarzenia w wyniku działania siły wyższej (w szczególności w przypadku zmiany obostrzeń związanych z pandemią Koronawirusa), Organizator dokona zwrotów wniesionych opłat. Opłata zostanie pomniejszona o wysokość prowizji platformy Przelewy24 (1.9%).

10. POSTANOWIENIA KO��COWE

 1. Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i w pełni je akceptuje.      
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej https://tedxwarsaw.exposupport.pl/regulamin-wydarzenia.